Com tributen les donacions d’immobles?

És molt important saber com tributen i planificar bé les donacions si no voleu tenir “sorpreses”, com descobrireu en aquest article.

·>        Qui tributa en donacions en l’Impost de Successions i Donacions?

El donatari (el que es beneficia), tal com s’especifica en l’article 5 de la  LISD.

·>        On tributen les donacions?

En aquest article tractem les donacions d’immobles, que tenen diferent tractament a la donació, per exemple, de diners. Fent un resum ràpid, i citant la consulta vinculant V0123-18, els béns immobles tributen en la Comunitat Autònoma on es troben situats, i els béns mobles (diners) tributen en la Comunitat Autònoma on resideix el donatari (beneficiari).

·>        Per quin import s’ha de fer la donació d’un immoble?

Aquest és un punt important, ja que depenent del ús que se li vulgui donar al immoble es poden estalviar o pagar més del previst en impostos. Anem per parts, primer de tot, el import: Seguint l’article 9 LISD, en les donacions i altres transmissions lucratives <<inter vivos>> equiparables, la base imposable serà el valor net dels béns i drets adquirits minorant les cargues i deutes que fossin deduïbles, és a dir, el seu valor real menys les càrregues. En aquest sentit cal destacar l’article 10.1 LIP, en que el valor del immoble serà el major entre el valor cadastral, el comprovat per l’Administració i el valor d’adquisició.

·>        Les donacions tributen el IRPF?

Sí, les donacions tributen en IRPF pel donador en guanys patrimonials, però no en les pèrdues. Seguint l’article 34 LIRPF el import dels guanys serà la diferència entre el preu de compra del immoble i el seu preu de venda (en aquest cas donació). És a dir, que si una persona dóna un immoble que li va costar 50.000€ i fa la donació per 100.000€, haurà de tributar 50.000€ com a guanys patrimonials. Aquest guany tributarà al tipus de gravamen del estalvi:S’ha de tenir previst que per una donació com la del exemple el donador tributaria de la següent forma:

6.000€ x 9,5% = 570€

44.000€ x 10,5% = 6.600€

Tributació en IRPF = 7.170€


Robert Lavergne Godia.

Últimas noticias