Quant es paga de Transmissions Patrimonials a Catalunya?

L'Impost sobre les Transmissions Patrimonials és un impost que grava les transmissions patrimonials oneroses, en paraules senzilles, la venda d'immobles. Actualment, el tipus impositiu General és el següent:

- El 10% pels immobles amb valor inferior a 1.000.000 €.

- L'11% pels immobles amb valor superior al 1.000.000 €.

També hi ha tipus impositius reduïts i un dels més innovadors és el tipus impositiu reduït introduït en la Llei 5/2020, el tipus impositiu del 5% en l'adquisició d'habitatge habitual per família monoparental. Aquesta nova mesura s'adapta a la societat actual donant un cop de mà a les famílies que més ho necessiten.

A part d'aquest tipus reduït, també n'hi ha altres, com el tipus reduït del 7% per la compra d'habitatges de protecció oficial, el tipus reduït del 5% per la compra d'habitatge per part de joves (menors de 32 anys), família nombrosa, persona amb disminució física, psíquica o sensorial. Tots aquests tipus reduïts tenen en comú dues coses:

1- Per poder ser aplicats l'habitatge ha de ser utilitzat per la persona que ha gaudit d'aquest tipus reduït i ser el seu habitatge habitual (a efectes de l'IRPF).

2- La base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la seva última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques no pot excedir els 30.000 €.

Últimas noticias